Ta strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie (Polityka prywatności). zamknij

Informacje ogólne

Spółka PESMENPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Myślenicach, z adresem ul. Drogowców 12, 32-400 Myślenice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000438686, posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej 6812054822 (dalej jako Administrator) jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach:

  • prezentacji oferty Administratora, także w ramach internetowego katalogu dostępnego w ramach witryny internetowej pod adresem www.pesmenpol.pl, jak i jej odsłon w języku angielskim – www.pesmenpol.com – i rosyjskim – www.pesmenpol.ru  (dalej jako Witryna);
  • realizacji procedury zamówienia i dalszej korespondencji z nabywcami, w szczególności związanej z egzekwowaniem przez w/w należnych im względem Administratora praw;
  • podejmowanych przez Administratora działań marketingowych.

Administrator przetwarza dane osobowe powierzone przez osoby, których dane dotyczą (dalej jako Klient) na zasadach określonych w poniższych tabelach, odnoszących się do poszczególnych kategorii danych osobowych:

Kategorie danych Dane przetwarzane w ramach zapytań ofertowych i złożonych zamówień.
Rodzaj danych Dane kontaktowe, w tym dane adresowe, oraz dane rejestrowe (numery ewidencyjne przedsiębiorstwa) Klienta i/lub osób upoważnionych do jego reprezentacji, niezbędne do przesłania zamówienia, poinformowania Klienta o statusie przesyłki i wystawienia stosownych dokumentów księgowych.
Cel przetwarzania Realizacja zamówienia i związanych z nim obowiązków ciążących na Administratorze w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa, informowanie Klienta o statusie dostawy i/lub montażu, ewidencjonowanie zawartych i zrealizowanych umów dla celów księgowych oraz ochrony przed ew. roszczeniami.
Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
Okres przetwarzania Dane osobowe przetwarzane będą dla celu realizacji zamówienia. Następnie zaś przetwarzanie w/w danych ograniczone zostanie do ich archiwizacji przez Administratora do momentu utraty przydatności w/w i/lub otrzymania stosownego żądania lub sprzeciwu od osoby, której dane dotyczą.

Kategorie danych Dane przetwarzane w związku z założeniem konta w Witrynie (dalej jako Konto).
Rodzaj danych Dane kontaktowe, w tym dane adresowe, niezbędne do utrzymania Konta.
Cel przetwarzania Utrzymywanie konta Klienta.
Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Okres przetwarzania Dane osobowe przetwarzane będą przez okres utrzymywania konta Klienta. Po zakończeniu jego prowadzenia dane niezwiązane bezpośrednio ze złożonymi przez Klienta zamówieniami zostaną usunięte w sposób trwały.

Kategorie danych Dane przetwarzane w związku z przesłanym pocztą tradycyjnie, telefonicznie bądź mailowo zapytaniem, prośbą czy żądaniem.
Rodzaj danych Dane kontaktowe, w zakresie zależnym od formy przesłania zapytania.
Cel przetwarzania Udzielenie odpowiedzi na przesłane zapytanie, realizacja ciążących na Administratorze obowiązków związanych z prośbą i/lub żądaniem, archiwizacja korespondencji.
Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Okres przetwarzania Dane przetwarzane będą przez okres prowadzenia korespondencji. Następnie zaś przetwarzanie w/w zostanie ograniczone do ich archiwizacji przez Administratora do momentu utraty przydatności w/w i/lub otrzymania stosownego żądania lub sprzeciwu od osoby, której dane dotyczą.

Kategorie danych Dane przetwarzane w ramach newslettera.
Rodzaj danych Adres e-mail.
Cel przetwarzania Wysyłka newslettera, zawierającego między innymi informacje o ofertach i promocjach Administratora, stanowiących tym samym tzw. informację handlową.
Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Okres przetwarzania Dane osobowe przetwarzane będą przez okres korzystania przez Klienta z funkcjonalności newslettera. Po wycofaniu zgody na otrzymywanie w/w bądź złożeniu przez Klienta stosownego żądania, dane te zostaną niezwłocznie usunięte w sposób trwały.

Dane przetwarzane przez Administratora

Administrator jest administratorem danych osobowych powierzonych przez osoby, których dane te dotyczą. Powierzenie danych osobowych nie ma charakteru obowiązkowego, jest jednak niezbędne do skorzystania ze wskazanych powyżej świadczeń wchodzących w skład oferty Administratora.

Powierzenie danych osobowych jest jednoznaczne z oświadczeniem przez osobę powierzającą, iż w/w dane jej dotyczą. 

Sposób przetwarzania danych osobowych

Administrator zobowiązuje się przetwarzać wszelkie powierzone dane osobowe z zastosowaniem przyjętych zasad, wytycznych i środków technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w/w danych. Wszelkie osoby upoważnione przez Administratora do dostępu do przetwarzanych danych osobowych zobowiązane są do przestrzegania powyższych regulacji, a także do zachowania w bezwzględnej poufności tak treści przetwarzanych danych, jak i informacji o środkach mających zapewnić ich bezpieczeństwo.

Administrator zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim – dostawcom usług wykorzystywanych dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej (dostawcy poczty e-mail, oprogramowania wykorzystywanego do obsługi klientów czy serwerów). Podmiotom tym Administrator powierza dane w minimalnym zakresie koniecznym do realizacji określonego świadczenia, a dostawcy w/w usług zobowiązani są do przestrzegania zasad i wytycznych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. 

Ponadto Administrator oświadcza, iż powierzone dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich, znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Współcześnie wiele podmiotów – nawet ulokowanych na terytorium Unii Europejskiej – posiada bazy serwerów na całym świecie, w tym w krajach o systemach prawnych przewidujących węższy zakres ochrony danych osobowych – co samo w sobie może skutkować większym prawdopodobieństwem naruszenia ich bezpieczeństwa. 

Zawierając umowy z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Administrator dąży do zagwarantowania im jak najszerzej ochrony, powierzając dane kontrahentom posiadającym certyfikat Privacy Shield bądź stosującym modelowe klauzule umowne.   

Jednocześnie Administrator nie sprzedaje ani nie udostępnia powierzonych danych jakimkolwiek innym podmiotom. Przetwarzanie danych powierzonych przez Administratora podmiotom trzecim ma na celu jedynie sprawne funkcjonowanie procesów koniecznych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Informacja handlowa

Jednocześnie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik wyrazić może zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanej przez Administratora. 

Prawa osoby, której dotyczą dane

Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, może żądać:

1. potwierdzenia przetwarzania jej danych osobowych przez Administratora wraz z informacjami wskazanymi w art. 15 ust. 1 RODO, zawartymi także w niniejszym dokumencie. Jednocześnie osoba ta ma prawo żądać przekazania kopii jej danych osobowych, które przetwarzane są przez Administratora;

2. niezwłocznego sprostowania jej danych osobowych lub uzupełnienia danych niekompletnych, jeżeli przetwarzane przez Administratora dane są sprzeczne z ich rzeczywistym kształtem bądź względem w/w niekompletne;

3. usunięcia przetwarzanych przez Administratora danych w sytuacji, gdy:

a. dane te nie są już niezbędne do celów stanowiących podstawę ich przetwarzania;

b. zgoda stanowiąca podstawę przetwarzania danych osobowych została przez daną osobę cofnięta;

c. wniesiony został uzasadniony sprzeciw, o którym mowa w dalszej części niniejszej polityki;

d. dane osobowe przetwarzane były przez Administratora niezgodnie z prawem;

e. obowiązek usunięcia danych osobowych wynika z przepisów prawa wspólnotowego bądź krajowego;

f. zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wyrażona przez osobę małoletnią, młodszą niż 16 lat.

W przypadku upublicznienia danych, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba której dane dotyczą może żądać również podjęcia przez Administratora rozsądnych działań (z uwzględnieniem kosztów i dostępnej technologii) zmierzających do powiadomienia innych administratorów przetwarzających kopię czy replikację danych o żądaniu usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

4. ograniczenia przetwarzanych przez Administratora danych w sytuacji, gdy:

a. osoba kwestionuje prawidłowość danych w sposób określony w pkt. 2 powyżej lub wobec złożenia sprzeciwu, o którym mowa w dalszej części niniejszej polityki prywatności – na okres pozwalający Administratorowi na sprawdzenie poprawności przetwarzanych danych bądź rozpoznania zasadności sprzeciwu;

b. w sytuacji, gdy pomimo sprzeczności przetwarzania danych z przepisami prawa osoba, której dane dotyczą, zamiast usunięcia danych chce jedynie ograniczyć ich zakres w zbiorze Administratora;

c. ustała konieczność przetwarzania danych osobowych przez Administratora, jednak osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich dalszego przetwarzania dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony swych roszczeń;

W okresie ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator uprawniony jest do przechowywania danych, a ich przetwarzanie możliwe jest tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą, bądź też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

5. wydania jej tych danych osobowych, które dostarczyła Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dane mogą zostać wydane w/w osobie, jak i – gdy jest to technicznie możliwe – przekazane bezpośrednio administratorowi wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą. 

Odmowa zrealizowania w/w żądań przez Administratora musi znajdować uzasadnienie w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w RODO.

Celem uniknięcia wątpliwości należy podkreślić, iż każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych, uprawniona jest do ograniczenia i/lub cofnięcia zgody na w/w i zobowiązania Administratora do usunięcia przetwarzanych danych osobowych.

Osoba, której dotyczą dane, może skorzystać z wyżej omówionych praw poprzez:

a. przesłanie stosownego żądania na adres e-mail Administratora – rodo@pesmenpol.pl ;

b. przesłanie stosownego żądania na adres Administratora – PESMENPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Drogowców 12, 32-400 Myślenice.

Sprzeciw

Niezależnie od uprawnień omówionych w poprzednich akapitach, osobie której dotyczą przetwarzane dane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych:

1. realizowanego w ramach:

a. czynności niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, lub

b. ochrony prawnie uzasadnionych interesów w sytuacji, gdy nadrzędnego charakteru nad w/w interesami nie mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, lub

2. realizowanego w sposób zautomatyzowany (w ramach tzw. profilowania), lub

3. realizowanego dla celu marketingu bezpośredniego.

W przypadku wniesienia sprzeciwu, Administrator niezwłocznie ograniczy przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w poprzednim rozdziale. Następnie w przypadku zasadnego charakteru sprzeciwu, dane osobowe zostaną usunięte przez Administratora, o ile za ich dalszym przetwarzaniem dla celów innych niż marketingowe nie będą stały ważne, prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane nie będą stanowić podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, Administrator zaprzestanie przetwarzania tych danych w w/w celu. 

Osoba, której dotyczą dane, może złożyć sprzeciw poprzez:

a. przesłanie stosownego żądania na adres e-mail Administratora – rodo@pesmenpol.pl;

b. przesłanie stosownego żądania na adres Administratora – PESMENPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Drogowców 12, 32-400 Myślenice.

Kontakt w sprawie przetwarzania danych oraz Organ Nadzoru

Pracownicy i współpracownicy Administratora pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt z nimi możliwy jest za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanej na adres rodo@pesmenpol.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, nadanej na adres Administratora – PESMENPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Drogowców 12, 32-400 Myślenice.

Osoby, której dotyczą dane, uprawnione są również do wniesienia skargi do właściwego miejscowo Organu Nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, Warszawa 00-193. 

Pliki Cookies

Niezależnie od danych osobowych, Administrator przetwarza szereg danych w formie tzw. plików cookies – w celu określania parametrów odwiedzin Witryny i jej poszczególnych podstron, określenia ogólnej, geograficznej lokalizacji urządzenia wykorzystywanego przez Klienta, umożliwienia zachowania w Witrynie zapytań zapisanych przez Klienta z użyciem funkcjonalności koszyk, przygotowania anonimowych analiz, badań oraz statystyk. Administrator zastrzega, iż z uwagi na zakres gromadzonych plików cookies i możliwości ich wykorzystania nie stanowią one danych osobowych.

Pliki Cookies to krótkie informacje tekstowo-numeryczne zapisujące się na urządzeniu, za pośrednictwem którego dana osoba korzysta z Witryny. Umożliwiają one późniejszą identyfikację wykorzystywanego przez Klienta urządzenia w przypadku kolejnych wejść na Witrynę. Zapisywanie w/w plików na urządzeniu Klienta nie powoduje żadnych zmian konfiguracyjnych zarówno w urządzeniu jak i w jego oprogramowaniu.

Administrator pragnie podkreślić, iż Klient może w każdej chwili samodzielnie uniemożliwić mu zapisywanie na urządzeniu plików Cookies. Dostęp w/w plików do urządzenia oraz trwałe usunięcie plików już zapisanych jest możliwe poprzez dokonanie odpowiednich modyfikacji ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej.   

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności RODO.